Twój koszyk jest pusty!

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU DO GDAŃSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W ROKU 2020


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem https://bilety.zoo.gda.pl
 2. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupu, ponieważ bilety nie podlegają wymianie lub zwrotowi i nie jest możliwe wykorzystanie biletu w innym terminie.
 3. Ogród jest czynny codziennie o każdej porze roku, również w soboty, niedziele i wszystkie dni świąteczne. Informacje na temat godzin otwarcia oraz cen biletów wstępu w poszczególnych okresach zwiedzania, znajdują się na stronie https://zoo.gda.pl/about/cennik-i-godziny-otwarcia
 4. Sprzedaż biletów dostępna jest dla osób indywidualnych.
 5. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację regulaminu.

§ 2 Zakup biletów on-line

 1. Podczas dokonywania zakupu należy wybrać konkretny przedział czasowy wizyty w Ogrodzie, następnie w formularzu danych należy wpisać: imię, nazwisko osoby kupującej, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów.
 2. W przypadku, gdy kupujący planuje wizytę w dniu zakupu biletów, transakcji - opłaty należy dokonać najpóźniej na 2 godziny przed zamknięciem Ogrodu.
 3. W sprzedaży on-line dostępne są bilety: normalny, ulgowy, rodzinny.
 4. Jeśli osoba kupująca zaznaczyła w systemie rezerwacji okienko „Faktura VAT-Tak”, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem drogi elektronicznej.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych do faktury.
 6. Opłaty za bilety należy dokonać w ciągu czterech godzin od momentu dokonania rezerwacji za pomocą systemu PayU.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2017r. poz. 2454) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 8. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 9. Każda transakcja zakupu biletów on-line otrzyma swój numer. Każdy kupujący otrzyma bilety drogą elektroniczną (e-mail z załączonym plikiem PDF), które należy wydrukować we własnym zakresie. W przypadku braku wiadomości w skrzynce ogólnej, należy sprawdzić folder SPAM lub NIECHCIANE.
 10. Zakupione i wydrukowane bilety upoważniają do wstępu na teren Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w przedziale czasowym, na który zostały zakupione zgodnie z cennikiem.
 11. Kupujący odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów oraz ich ochronę na swojej skrzynce pocztowej, ponieważ nie jest możliwe wysłanie biletu po raz kolejny.
 12. Ogród Zoologiczny umożliwia również wizytę w ZOO dla kupujących bilety on-line bez konieczności wydruku tego biletu, przy korzystaniu z odczytu urządzenia elektronicznego kupującego – smartfonu.
 13. Ogród nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odczytu z powodu złego stanu technicznego lub niesprawności urządzenia elektronicznego – smartfonu.
 14. Osoba zamawiająca i kupująca bilet ulgowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja w Ogrodzie jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na teren Ogrodu – są nieważne.
 15. Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są:
  - dzieci od 3 – 7 roku życia,
  - młodzież szkolna;
  - studenci do 26 roku życia;
  - emeryci, renciści i kombatanci;
  - osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i lekkim.
 16. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych biletów wstępu są:
  - dokument potwierdzający wiek dziecka
  - ważna legitymacja szkolna/studencka,
  - legitymacja rencisty, emeryta, kombatanta;
  - dokument potwierdzający niepełnosprawność.
 17. Z biletu rodzinnego mogą skorzystać osoby w ramach jednej, wielodzietnej rodziny do 5 osób, w tym co najmniej dwoje dzieci oraz nie więcej niż dwoje rodziców lub opiekunów. Zakup biletu rodzinnego możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu Zakupu Rodzinnego Biletu Wstępu do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.
 18. Bilet grupowy - regulamin: https://zoo.gda.pl/media/userfiles/Regulamin_-_bilet_grupowy.pdf
 19. Biletów nie zakupują:
  - dzieci do dnia ukończenia 3 lat,
  - osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, oraz osoba sprawująca nad nią opiekę,
  - osoby, które ukończyły 70 lat,
  - dzieci i młodzież do lat 16 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wskutek choroby, (bez uszczegółowionej grupy niepełnosprawności).

  Osoby te winne okazać przy wejściu na teren ZOO stosowny dokument potwierdzający wiek lub orzeczenie / legitymację o niepełnosprawności.

§ 3 Ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej www.zoo.gda.pl jest Ogród Zoologiczny w Gdańsku, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk, NIP: 583-00-11-969, REGON: 190560361, adres poczty elektronicznej: zoo@zoo.gda.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie „Sprzedawcą”.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line, Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez ADO w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym jak również wszelkich niezbędnych działań służących do prawidłowego funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na Stronie Internetowej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. W trakcie realizacji Umowy Kupna, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne na Stronie Internetowej.
 7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Strony Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 9. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 11. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  11.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  11.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://bilety.zoo.gda.pl/regulamin.html w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Ogród zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie https://bilety.zoo.gda.pl/regulamin.html
 3. Reklamacje dotyczące zakupu biletu on-line rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty zgłoszenia stosownego wniosku na adres: bilety@zoo.gda.pl